Khả năng cung cấp dịch vụ
Số lượng nhân viên
Khả năng cung cấp
Danh sách các trụ sở/ chi nhánh làm việc